02133993435 – 02133995960- 02133952358 – 02133952391|info@partlaser.com

دانستنی هایی پرتو خروجی تیوپ لیزر

///دانستنی هایی پرتو خروجی تیوپ لیزر

دانستنی هایی پرتو خروجی تیوپ لیزر

دانستنی هایی پرتو خروجی تیوپ لیزر

 یکی از قطعات یدکی دستگاه لیزر  که بسیار مورد توجه می باشد تیوپ لیزر است گاهی ممکن است پرتوهای لیزری که از تیوپ لیزر خارج می شوند ضعیف شوند که  ضعیف شدن پرتو خروجی تیوپ لیزر را به صورت زیر بیان می کنیم:

 • کثیف شدن لنز

یکی از دلایل ضعیف شدن پرتو لیزر کثیف شدن لنز خروجی تیوپ لیزر است که در این صورت باید  با توجه به حجم کار انجام شده در روز  دستگاه لیزر را در طی روز در زمان های مشخص تمیز شود. عمل تمیز کردن باید با دقت و به آرامی انجام پذیرد.

 • ترک برداشتن یا خراشیدگی لنز

این امر به دلیل بی دقتی در تمیز کردن لنز سر تیوچ لیزر و یا تمیز نکردن لنز تیوپ لیزر و یا به علت تماس یک سی خارجی به لنز می باشد که عامل ضعف شدن پرتو لیزر از تیوپ لیزر می شود.   

دستگاه برش لیزرفیبر

 • کاهش ولتاز خروجی

یکی دیگر از عواملی برای ضعیف شدن پرتو لیزر تیوپ لیزر را می توان به علت اسیب دیدگی پاور خروجی است.که این امر باعث کاهش توان خروجی می شود و وقتی توان خروجی کاهش پیدا می کند اصولاً  توان خروجی لیزر نیز کاهش می یابد.

 • افت فشار آب در جریان چیلر لیزر

  به دلیلی تمیز نبودن مسیر آب چیلر مسیر گردش آب در داخل تیوپ لیزر و یا ضعیف شدن پمپ آب چیلر موجب این امر می شود. به این منظور آب داخل چیلیر را تعویض کنید.

 • کثیف شدن آینه ها و یا لنز

آینه دستگاه لیزر و همچنین لنز دستگاه لیزر می بایست حداقل پس از هر روز کاری حتما و به آرامی تمیز شودعدم تمیز کردن موجب آسیب دیدن آینه ها و لنز گردیده و همچنین موجب تلف شدن نور خروجی از تیوب لیزر تا هنگام رسیدن بر روی کار می شود. چرا که نور خروجی از تیوب لیزر پس از بازتاب از آینه جلوی تیوب و برخورد با آینه روی محور x و در آخر پس از بازتاب از آینه روی هد لیزر و پس از عبور از لنز دستگاه لیزر به روی قطعه کار می رسد.

 • درست قرار ندادن تیوب لیزر

چنانچه فاصله بین تیوب لیزر و بدنه فلزی دستگاه لیزر کم باشد موجب عمل تخلیه الکتریکی شده که این امر موجب قطع و وصل شدن و یا کاهش نور لیزر می گردد. که این کاهش شدید عمر تیوب دستگاه  لیزر را در پی دارد. برای اجتناب از این امر می بایست محل اتصال کابل های ولتاژ به سر تیوب دستگاه لیزر کاملا عایق شود.

روش نگهداری دستگاه لیزر:

 • استفاده از ضدیخ برای نگه داری ماشین لیزر
 • استفاده از برند مناسب
 • استفاده از اتانول به عنوان ضدیخ کوتاه مدت
 • برای ماشین های برش لیزری فیبری، روش خالی کردن خنک کننده آب و برنامه طراحی لوله ها را در نظر داشته باشید
 • اگر برایتان ممکن بود خنک کننده آب را در شب خاموش نکنید
 • هر روز بعد از کاربرد دستگاه لیزر، خروجی لیزر و آب داخل سیستم خنک کننده را خالی کنید
 • – نداشتن لیزر
 •   در load ماندن مین بورد
 • نشناختن قدرت لیزر
 • ضعیف شدن لیزر
 • یکسره شدن لیزر
 • پمپا‍ژ نشدن آب چیلر
 •   عدم حرکت محورها

درباره نویسنده: